Szukaj w serwisie:

KETYS Investments


Uważamy, że sukces można osiągnąć poprzez budowanie jasnych strategii rozwoju i z determinacją dążymy do osiągnięcia zakładanych w nich celów. Wszystkie podjęte zadania wykonujemy z należytą uwagą i pietyzmem. Dzięki elastyczności dostosowujemy się do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i nigdy nie działamy szablonowo. Pracę zespołową postrzegamy przez pryzmat poczucia siły i honoru, co pozwala nam budować wartości w oparciu o aktywne podejście do zarządzania i osobiste zaangażowanie w tworzenie wartości spółek.

 

Obecna Wartość portfela inwestycyjnego Ketys Investments Sp. z o.o. wynosi 20.049.276 zł

AKTUALNOŚCI

Czerwiec 2015 r. - Aforti Holding S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") niniejszym przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2015 r.  :    więcej 

Kwiecień 2015 r. - Aforti Holding S.A. - Terminowy wykup i umorzenie obligacji serii B.
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015r.  Spółka zgodnie z warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 6/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 dokonała wykupu 500 szt. Obligacji serii B celem ich umorzenia :    więcej 


Luty 2015 r. - Aforti Holding S.A. - Wykup i umorzenie obligacji serii A.
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 30 stycznia 2015r.  Spółka zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum informacyjnym dokonała wykupu 1148 szt. Obligacji serii A celem ich umorzenia. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 1/2014 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie emisji obligacji serii A :  więcej 

Styczeń 2015 r. - Aforti Holding S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu.
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") informuje, że w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez Pana Klaudiusza Sytka i Panią Sytek-Skonieczną niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu:  więcej 


Grudzień 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 17 października 2014r.  do Zarządu Emitenta wpłynęła informacja o rozliczeniu w dniu 08 października 2014 r. transakcji sprzedaży 484 926 akcji Emitenta, w wyniku czego zmniejszył się udział Pana Macieja Musiała w ogólnej liczbie głosów Aforti Holding S.A.do zera.:  więcej 


Listopad 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014 roku.
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za III kwartał 2014 roku. : więcej 


Październik 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu Aforti Holding S.A.
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez Pana Klaudiusza Sytka (informacja przekazana w Raporcie Bieżącym nr 81/2014) niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu : więcej 


Październik 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Aforti Holding S.A.
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 8 października 2014 roku do Zarządu Emitenta wpłynęła informacja o rozliczeniu 8 października 2014 r. transakcji zakupu 484.926 akcji Emitenta, w wyniku czego zwiększył się udział Pana Klaudiusza Sytka oraz podmiotu w 90 procentach od niego zależnego- Spółki Ketys Investments Sp. z o.o.-  w ogólnej liczbie głosów Aforti Holding S.A. powyżej 67%.

Wrzesień 2014 r. - Ketys Investments Sp. z o. o. - Wykup obligacji serii B
Fiirma Ketys Investments Sp. z o.o. dokonała terminowego wykupu obligacji odsetkowych serii B.


Sierpień 2014 r. - Polfa S.A. - Emisja Obligacji serii E Polfa S.A.
Zarząd Polfa S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 34/04/2014 w sprawie emisji nie więcej niż 3.230 sztuk Obligacji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obligacje są oferowane w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o  Obligacjach, w ramach oferty prywatnej, tj. Poprzez ofertę skierowaną do nie więcej niż 149 inwestorów imiennie wskazanych, i nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i  przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Sierpień 2014 r. - Polfa S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Polfa S.A.
Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. T. Chałubińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358261 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w poniedziałek, 8 września 2014 r., o godz. 12.00, w Warszawie w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Marzec 2014 r. - Ketys Investments Sp. z o. o. - Wykup obligacji serii C
W dniu 7 marca 2014r. firma Ketys Investments Sp. z o.o. dokonała terminowego wykupu obligacji odsetkowych serii C. Więcej informacji w załączonym zaświadczeniu z Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A.  więcej       

Lipiec 2014 r. - Kolejny sukces na rynku internetowej wymiany walut
Aforti Exchange Sp. z o.o. należąca do Aforti Holding S.A., która pod koniec czerwca 2014 r. uruchomiła platformę internetowej wymiany walut (www.afortiexchange.pl) zajęła I miejsce w rankingu kantorów internetowych - kurencja.com.

Atrakcyjne kursy wymiany walut, łatwość i funkcjonalność platformy oraz najwyższe standardy świadczonych usług - to dewiza Aforti Exchange. Jej realizacja znalazła odzwierciedlenie w tym rankingu.

Lipiec 2014 r. - Przydział obligacji serii D Aforti Holding S. A.
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 r. dokonał przydziału 502 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000
,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 502.000,00 zł.

Lipiec 2014 r. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E, F, G i H do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 11 lipca 2014 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G i H.

Czerwiec 2014r. - Polfa S.A. - Przyznanie dofinansowania spółce zależnej w ramach działania INNOMED
Zarząd Polfa S.A. ( „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2014 roku powziął informację o  przyznaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w  wysokości 10.000.000zł (słownie: dziesięć milionów złotych) spółce zależnej Polfa Production S.A.

Kontakt

Ketys Investments
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

e-mail:

tel. +48 22 647 50 45
fax: +48 22 536 71 40© 2011 KETYS Investments Wszystkie prawa zastrzeżone