Szukaj w serwisie:

Aktualności

Aktualności

Czerwiec 2015 r. - Aforti Holding S.A. -Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") niniejszym przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2015 r. :
Luty 2015 r. - Aforti Holding S.A. - Wykup i umorzenie obligacji serii A.

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 30 stycznia 2015r.  Spółka zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum informacyjnym dokonała wykupu 1148 szt. Obligacji serii A celem ich umorzenia. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 1/2014 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie emisji obligacji serii A :
Kwiecień 2015 r. - Aforti Holding S.A. -Terminowy  Wykup i umorzenie obligacji serii B.

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015r.  Spółka zgodnie z  warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 6/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 dokonała wykupu 500 szt. Obligacji serii B celem ich umorzenia :
Styczeń 2015 r. - Aforti Holding S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu .

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" "Emitent") informuje, że w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez Pana Klaudiusza Sytka i Panią Sytek-Skonieczną niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu:
Grudzień 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów .

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej " Spółka" ,"Emitent") informuje, że w dniu 17 października 2014r. do Zarządu Emitenta wpłynęła informacja o rozliczeniu w dniu 08 października 2014 r. transakcji sprzedaży 484 926 akcji Emitenta, w wyniku czego zmniejszył się udział Pana Macieja Musiała w ogólnej liczbie głosów Aforti Holding S.A.do zera.
Listopad 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Raport jednostkowy  i skonsolidowany za III kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za III kwartał 2014 roku.

Styczeń 2015 - Aktualna struktura akcjonariatu w Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie informuje , iż w związku ze zmianą  dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez
Pana Klaudiusza Sytka oraz Panią Kamillę Sytek-Skonieczną ( informacja przekazana w Raporcie bieżącym nr 4/2015) niniejszym przedstawia akualną strukturę akcjonariatu więcej

Październik 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Aktualna Struktura akcjonariatu Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólenj liczbie głosów przez Pana Klaudiusza Sytka (informacja przekazana w Raporcie Bieżącym nr 81/2014) niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu
Październik 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 8 października 2014 roku do Zarządu Emitenta wpłynęła informacja o rozliczeniu 8 października 2014 r. transakcji zakupu 484.926 akcji Emitenta, w wyniku czego zwiększył się udział Pana Klaudiusza Sytka oraz podmiotu w 90 procentach od niego zależnego- Spółki Ketys Investments Sp. z o.o.-  w ogólnej liczbie głosów Aforti Holding S.A. powyżej 67%.

Wrzesień 2014r. - Ketys Investments Sp. z o. o. - Wykup obligacji serii B

 Firma Ketys Investments Sp. z o.o. dokonała terminowego wykupu obligacji odsetkowych serii B.

Sierpień 2014 r. - Polfa S.A. - Emisja Obligacji serii E Polfa S.A.


Zarząd Polfa S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 34/04/2014 w sprawie emisji nie więcej niż 3.230 sztuk Obligacji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

Sierpień 2014 r. - Polfa S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Polfa S.A
.

Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. T. Chałubińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358261 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w poniedziałek, 8 września 2014 r., o godz. 12.00, w Warszawie w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Marzec 2014r. - Ketys Investments Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii C

W dniu 7 marca 2014 r. firma Ketys Investments Sp. z o.o. dokonała terminowego wykupu obligacji odsetkowych serii C. Więcej informacji w załączonym zaświadczeniu z Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A.
Lipiec 2014r. - Kolejny sukces na rynku internetowej wymiany walut

Aforti Exchange Sp. z o.o. należąca do Aforti Holding S.A, która pod koniec czerwca 2014 r. uruchomiła platformę internetowej wymiany walut (www.afortiexchange.pl) zajęła I miejsce w rankingu kantorów internetowych - kurencja.com.
Atrakcyjne kursy wymiany walut, łatwość i funkcjonalność platformy oraz najwyższe standardy świadczonych usług - to dewiza Aforti Exchange. Jej realizacja znalazła odzwierciedlenie w tym rankingu
Lipiec 2014 r. - Przydział obligacji serii D Aforti Holding S.A.

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A.z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 r. dokonał przydziału 502 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 502.000,00 zł.
Lipiec 2014r. -Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E,F,G i H do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 11 lipca 2014 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G i H.
Czerwiec 2014r. - Polfa S.A. - Przyznanie dofinansowania spółce zależnej w ramach działania INNOMED

Zarząd Polfa S.A. ( „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2014 roku powziął informację o  przyznaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w  wysokości 10.000.000zł (słownie: dziesięć milionów złotych) spółce zależnej Polfa Production S.A.
Czerwiec 2014 r. - Aforti Holding S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 czerwca 2014r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH)

Maj 2014r. - Polfa S.A. - podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd Polfa S.A. poinformował, iż w dniu 28 maja 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 maja 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.000.000 sztuk akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Kwiecień 2014r. - Aforti Holding S.A. - Publikacja Raportu za I Kwartał 2014r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przekazał raport jednostkowy oraz skonsolidowany za I kwartał 2014 roku.

Kwiecień 2014r. - Aforti Holding S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2014r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za I kwartał 2014 roku. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku pierwotny termin publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego Emitenta za I kwartał 2014 roku przypadał na dzień 12 maja 2014 r., w związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za I kwartał 2014 roku został ustalony na dzień 24 kwietnia 2014 r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Kwiecień 2014r. - Podwyższenie kapitału zakładowego w Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. poinformował, że w dniu 04 kwietnia 2014r. powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 3.026.835 akcji zwykłych na okaziciela serii G objętych w ramach subskrypcji prywatnej. Tym samym kapitał zakładowy Spółki Aforti Holding S.A. został podwyższony z kwoty 3.015.080 zł do kwoty 6.041.915 zł

Styczeń 2014r. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie Emitent będzie publikować w 2014 roku.

Grudzień 2013r. - Dojście do skutku emisji Obligacji serii C

Zarząd Polfa S.A. poinformował, że doszła do skutku emisja Obligacji serii C. Spółka dokonała przydziału 6.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, co łącznie stanowi sumę 6 mln zł pozyskanych środków. Emitent zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Wrzesień 2013r. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2013 roku.

Czerwiec 2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Czerwiec 2013r. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A.

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Czerwiec 2013 - Polfa S.A. wzięła udział w targach KIHE 2013

Polfa S.A. wzięła udział jako wystawca w międzynarodowych targach KIHE 2013, które są organizowane po raz 20-ty Ałmaty (Kazachstan) w dniach 15 - 17 Maja 2013 roku.

Kwiecień 2013r. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Kwiecień 2013r.

Ustanowienie zestawu na akcjach spółki POLFA S.A.

Marzec 2013r. - emisja obligacji serii D

Złożenie wniosku o ustaniowienie zastawu na akcjach Polfa S.A. w ramach zabezpieczeń obligacji serii A.

Luty 2013r. - podniesienie kapitału w MONTU Holding S.A.

Emisja akcji serii D i emisja obligacji serii C.
Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 20 marca 2013r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego, podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 349.450,00 zł, w pełni opłaconego.

Grudzień 2011r. – Zwiększenie kapitału spółki. 

Decyzją udziałowców spółki w grudniu kapitał zakładowy Spółki powiększony został do kwoty 200 000 zł. Podniesienie kapitałów Spółki związane jest z konsekwentną realizacją założeń inwestycyjnych 2011r. Do grona wspólników Spółki dołączyła także p. Kamilla Sytek – Skonieczna, która odpowiadać będzie za nadzór nad polityką finansową Spółek zależnych.

© 2011 KETYS Investments Wszystkie prawa zastrzeżone