Szukaj w serwisie:
DEFINICJE
Pod pojęciem "Serwis" rozumiemy serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.ketys.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis. Pod pojęciem "Użytkownik" rozumiemy każda osobę, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu.

UDOSTĘPNIANIE
Serwis www.ketys.pl udostępniany jest na warunkach opisanych poniżej. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika zasad jego użytkowania.

Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

CEL SERWISU
Celem Serwisu jest dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji oraz umożliwienie kontaktu z KETYS INVESTMENT. Informacje podane na stronach Serwisu nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Serwis umożliwia darmowe pobieranie i drukowanie dokumentów. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Z uwagi na informacyjny charakter serwisu, KETYS INVESTMENT nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. KETYS INVESTMENT nie odpowiada za szkody lub straty Użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.

Pomimo dołożenia należytych starań w celu zapewnienia rzetelności i aktualności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. KETYS INVESTMENT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie.

KETYS INVESTMENT nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić Użytkownika na szkodę. Ponadto w najszerszym, przewidzianym prawem, zakresie KETYS INVESTMENT wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu. KETYS INVESTMENT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki (odnośniki) z Serwisu. Umieszczenie linku (odnośnika) nie jest potwierdzeniem związku Serwisu ze stroną, do której on kieruje, z wyłączeniem tych, które regulują odrębne umowy. KETYS INVESTMENT zastrzega, iż informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

PRAWA AUTORSKIE
Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

DANE OSOBOWE
W ramach Serwisu KETYS INVESTMENT dane osobowe gromadzone są i przetwarzane na podstawie dobrowolnej subskrypcji do newslettera serwisu, przy której Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie - na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, na mocy przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, zachowuje on prawo do dostępu do nich oraz ich poprawiania.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Korespondencja otrzymana przez KETYS INVESTMENT za pośrednictwem poczty elektronicznej jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. KETYS INVESTMENT zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania otrzymaną tą drogą korespondencji i innych „materiałów”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

KETYS INVESTMENT zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do KETYS INVESTMENT Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody KETYS INVESTMENT.

Kontakt

Ketys Investments
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

e-mail:

tel. +48 22 647 50 45
fax: +48 22 536 71 40© 2011 KETYS Investments Wszystkie prawa zastrzeżone